سلب مسئولیت مطالب پزشکی و سلامتی و تخصصی

مقالات تمامی دسته ها در بامتن فقط جنبه اطلاع‌ رسانی دارند.

تحریریه بامتن متذکر میشود برای استفاده از مطالب در زمینه های فنی تخصصی پزشکی سلامت به متخصص مربوطه رجوع شود.

مسئولیت استفاده از مطالب ارائه شده در بامتن فقط بعهده خواننده می باشد و بامتن هیچ مسئولیتی ندارد.