تاریخ دقیق روز وقف ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

روز وقف ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق آن چند شنبه است؟

دوشنبه 12 مهر سال 1400 امسال روز وقف می باشد. 27 صفر 1443 به تاریخ قمری میباشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب