روز زن ۱۴۰۰ کی و چندمه؟ روز زن امسال

تاریخ روز زن ۱۴۰۰ چندمه / کی چه روزی

یک شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ تاریخ روز زن ۱۴۰۰ می باشد. یک شنبه سوم بهمن روز زن ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب