اطراف بینی و نواحی رویش مو در پیشانی‌ام قرمز و بعدش پوسته پوسته می‌شود

سوال کامل: اطراف بینی و نواحی رویش مو در پیشانی‌ام قرمز و بعدش پوسته پوسته می‌شود، هفت ماه است درگیر

بیشتر بخوانید