حل خلاقانه مسئله ها پایه یازدهم شبکه آموزش فنی و حرفه ای ۱۶ شهریور

فیلم آموزش کلاس حل خلاقانه مسئله ها پایه یازدهم شبکه آموزش فنی و حرفه ای ۱۶ شهریور را که در شبکه

بیشتر بخوانید

مدیریت تولید پایه یازدهم شبکه آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش ۱۶ شهریور

فیلم آموزش کلاس مدیریت تولید پایه یازدهم شبکه آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش ۱۶ شهریور را که در شبکه

بیشتر بخوانید

الزامات محیط کار پایه دهم فنی و حرفه ای و کاردانش ۱۶ شهریور شبکه آموزش

فیلم آموزش کلاس الزامات محیط کار پایه دهم مشترک بین فنی و حرفه ‌ای و کاردانش در ۱۶ شهریور را که

بیشتر بخوانید