تاریخ روز بسیج 1400 کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز بسیج ۱۴۰۰ چندمه و کی است؟

جمعه 5 آذر ۱۴۰۰ تاریخ روز بسیج ۱۴۰۰ می باشد.

روز بسیج ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه 5 آذر روز بسیج ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران – عکس: yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب