روز دانش آموز 1400 کی و چه روزی هست؟ چندمه

تاریخ روز دانش آموز سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

13 آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز دانش آموز می‌باشد

روز دانش آموز ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه 13 آبان روز دانش آموز 1400 می باشد.

منبع:شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب