وفات پیامبر ۱۴۰۰ کی است؟ وفات حضرت محمد رسول اکرم ۱۴۰۰ چه روزی

تاریخ وفات حضرت رسول اکرم ۱۴۰۰ چند شنبه و کی هست؟

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰ و ۲۸ صفر ۱۴۴۳  تاریخ رحلت حضرت رسول اکرم ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب