رحلت پیامبر چه روزی است رحلت حضرت رسول اکرم ۱۴۰۰ کی است؟

تاریخ رحلت پیامبر ۱۴۰۰ کی و چند شنبه هست

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰ و ۲۸ صفر ۱۴۴۳ تاریخ رحلت پیامبر اکرم می باشد

منبع:شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب