تاریخ دقیق روز تربیت بدنی و ورزش ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

روز تربیت بدنی و ورزش ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق آن چند شنبه است؟

دو شنبه 26 مهر 1400 امسال روز تربیت بدنی و ورزش می باشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب