تاریخ دقیق روز ملی پارالمپیک ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

روز ملی پارالمپیک ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق آن چند شنبه است؟

شنبه 24 مهر 1400 امسال روز ملی پارالمپیک می باشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب