تاریخ دقیق روز جهانی نابینایان ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

روز جهانی نابینایان ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق آن چند شنبه است؟

جمعه 23 مهر 1400 امسال روز جهانی نابینایان می باشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب