تاریخ دقیق روز جهانی استاندارد ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

روز جهانی استاندارد ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق آن چند شنبه است؟

پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ امسال روز جهانی استاندارد می باشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب