تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولوی مولانا ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

روز بزرگداشت مولوی ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق آن چند شنبه است؟

پنج شنبه 8 مهر 1400 امسال روز بزرگداشت مولانا می باشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب