شهرهای قرمز و نارنجی که تردد به آنها ممنوع است با جریمه

تردد به کدام شهرهای کشور ممنوع شده است؟

سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرده است، بر اساس مجوز وزارت کشور تمامی مجوز‌های صادرشده برای سفر از سوی فرمانداری‌ها باطل است و در این مدت هیچ خودرویی با این مجوز‌ها اجازه تردد ندارد.

سردار هادیانفر گفت: در همین راستا نیز به تمامی مامورانمان تاکید شده است تا ابتدا به این خودروها تذکر داده و در صورت اصرار برای ادامه سفر جریمه یک میلیونی را در شهرهای قرمز و نیم میلیونی را درشهرهای نارنجی اعمال کنند.

در جدول زیر اسامی کامل شهرهای قرمز و نارنجی که تردد به آنها ممنوع است را می‌توانید مشاهده کنید.

نارنجیآذرشهرآذربایجان شرقی
نارنجیاهرآذربایجان شرقی
نارنجیبستان آبادآذربایجان شرقی
نارنجیبنابآذربایجان شرقی
نارنجیتبریزآذربایجان شرقی
نارنجیجلفاآذربایجان شرقی
نارنجیسرابآذربایجان شرقی
نارنجیشبسترآذربایجان شرقی
نارنجیعجب شیرآذربایجان شرقی
نارنجیمراغهآذربایجان شرقی
نارنجیمرندآذربایجان شرقی
نارنجیملکانآذربایجان شرقی
قرمزمیانهآذربایجان شرقی
نارنجیارومیهآذربایجان غربی
نارنجیاشنویهآذربایجان غربی
نارنجیبوکانآذربایجان غربی
نارنجیپیرانشهرآذربایجان غربی
نارنجیچالدرانآذربایجان غربی
قرمزخویآذربایجان غربی
نارنجیسلماسآذربایجان غربی
نارنجیشاهین دژآذربایجان غربی
نارنجیشوطآذربایجان غربی
نارنجیماکوآذربایجان غربی
نارنجیمهابادآذربایجان غربی
نارنجیمیاندوآبآذربایجان غربی
نارنجینقدهآذربایجان غربی
قرمزاردبیلاردبیل
نارنجیپارس آباداردبیل
نارنجیخلخالاردبیل
نارنجیمشگین شهراردبیل
قرمزآران و بیدگلاصفهان
قرمزاردستاناصفهان
قرمزاصفهاناصفهان
نارنجیبرخواراصفهان
نارنجیتیران و کروناصفهان
قرمزخمینی شهراصفهان
نارنجیسمیرماصفهان
نارنجیشاهین شهر و میمهاصفهان
قرمزشهرضااصفهان
نارنجیفریدناصفهان
نارنجیفلاورجاناصفهان
قرمزکاشاناصفهان
نارنجیگلپایگاناصفهان
قرمزلنجاناصفهان
نارنجیمبارکهاصفهان
قرمزنائیناصفهان
نارنجینجف آباداصفهان
قرمزنطنزاصفهان
نارنجیاشتهاردالبرز
نارنجیساوجبلاغالبرز
قرمزفردیسالبرز
قرمزکرجالبرز
قرمزنظرآبادالبرز
نارنجیآبدانانایلام
قرمزایلامایلام
نارنجیبدرهایلام
قرمزدره‌شهرایلام
نارنجیدهلرانایلام
قرمزمهرانایلام
قرمزبوشهربوشهر
قرمزتنگستانبوشهر
قرمزجمبوشهر
قرمزدشتستانبوشهر
قرمزدشتیبوشهر
نارنجیدیربوشهر
نارنجیدیلمبوشهر
قرمزعسلویهبوشهر
قرمزکنگانبوشهر
قرمزگناوهبوشهر
قرمزاسلامشهرتهران
قرمزبهارستانتهران
قرمزپاکدشتتهران
قرمزپردیستهران
قرمزپیشواتهران
قرمزتهرانتهران
قرمزدماوندتهران
قرمزرباط کریمتهران
قرمزریتهران
قرمزشمیراناتتهران
قرمزشهریارتهران
قرمزفیروزکوهتهران
قرمزقدستهران
قرمزقرچکتهران
قرمزملاردتهران
قرمزورامینتهران
نارنجیاردلچهارمحال و بختیاری
قرمزبروجنچهارمحال و بختیاری
نارنجیخانمیرزاچهارمحال و بختیاری
نارنجیشهرکردچهارمحال و بختیاری
نارنجیفارسانچهارمحال و بختیاری
نارنجیکیارچهارمحال و بختیاری
نارنجیلردگانچهارمحال و بختیاری
قرمزبیرجندخراسان جنوبی
نارنجیدرمیانخراسان جنوبی
نارنجیسربیشهخراسان جنوبی
قرمزطبسخراسان جنوبی
نارنجیفردوسخراسان جنوبی
نارنجیقائناتخراسان جنوبی
قرمزنهبندانخراسان جنوبی
نارنجیبردسکنخراسان رضوی
قرمزبینالودخراسان رضوی
نارنجیتایبادخراسان رضوی
نارنجیتربت حیدریهخراسان رضوی
نارنجیچنارانخراسان رضوی
نارنجیخوافخراسان رضوی
قرمزدرگزخراسان رضوی
قرمزسبزوارخراسان رضوی
قرمزسرخسخراسان رضوی
نارنجیفریمانخراسان رضوی
نارنجیفیروزهخراسان رضوی
قرمزقوچانخراسان رضوی
قرمزکاشمرخراسان رضوی
قرمزگنابادخراسان رضوی
قرمزمشهدخراسان رضوی
نارنجینیشابورخراسان رضوی
قرمزاسفراینخراسان شمالی
قرمزبجنوردخراسان شمالی
نارنجیجاجرمخراسان شمالی
نارنجیراز و جرگلانخراسان شمالی
قرمزشیروانخراسان شمالی
نارنجیمانه و سملقانخراسان شمالی
نارنجیآبادانخوزستان
نارنجیامیدیهخوزستان
نارنجیاندیمشکخوزستان
نارنجیاهوازخوزستان
نارنجیایذهخوزستان
نارنجیبندرماهشهرخوزستان
نارنجیبهبهانخوزستان
نارنجیخرمشهرخوزستان
نارنجیدزفولخوزستان
نارنجیدشت آزادگانخوزستان
نارنجیرامشیرخوزستان
نارنجیرامهرمزخوزستان
قرمزشوشخوزستان
نارنجیشوشترخوزستان
نارنجیکارونخوزستان
نارنجیمسجد سلیمانخوزستان
نارنجیهندیجانخوزستان
نارنجیابهرزنجان
نارنجیخرمدرهزنجان
نارنجیزنجانزنجان
نارنجیدامغانسمنان
قرمزسمنانسمنان
نارنجیشاهرودسمنان
قرمزگرمسارسمنان
نارنجیمهدی شهرسمنان
قرمزایرانشهرسیستان و بلوچستان
قرمزبمپورسیستان و بلوچستان
قرمزچابهارسیستان و بلوچستان
قرمزخاشسیستان و بلوچستان
نارنجیدلگانسیستان و بلوچستان
قرمززابلسیستان و بلوچستان
قرمززاهدانسیستان و بلوچستان
قرمززهکسیستان و بلوچستان
قرمزسراوانسیستان و بلوچستان
قرمزسربازسیستان و بلوچستان
نارنجیسیب و سورانسیستان و بلوچستان
نارنجیفنوجسیستان و بلوچستان
نارنجیقصرقندسیستان و بلوچستان
نارنجیکنارکسیستان و بلوچستان
نارنجیمیرجاوهسیستان و بلوچستان
قرمزنیک شهرسیستان و بلوچستان
نارنجیهامونسیستان و بلوچستان
نارنجیهیرمندسیستان و بلوچستان
نارنجیآبادهفارس
نارنجیارسنجانفارس
نارنجیاستهبانفارس
نارنجیاقلیدفارس
نارنجیاوزفارس
نارنجیبواناتفارس
نارنجیپاسارگادفارس
قرمزجهرمفارس
قرمزخنجفارس
قرمزدارابفارس
قرمززرین دشتفارس
قرمزشیرازفارس
نارنجیفسافارس
نارنجیفیروزآبادفارس
نارنجیقیر و کارزینفارس
نارنجیکازرونفارس
قرمزکوارفارس
قرمزگراشفارس
قرمزلارستانفارس
قرمزلامردفارس
نارنجیمرودشتفارس
قرمزممسنیفارس
نارنجیمهرفارس
نارنجینی ریزفارس
نارنجیآبیکقزوین
قرمزالبرزقزوین
قرمزبوئین زهراقزوین
قرمزتاکستانقزوین
قرمزقزوینقزوین
قرمزقمقم
نارنجیبیجارکردستان
نارنجیدهگلانکردستان
نارنجیسنندجکردستان
نارنجیقروهکردستان
نارنجیکامیارانکردستان
نارنجیمریوانکردستان
قرمزارزوئیهکرمان
نارنجیانارکرمان
نارنجیبافتکرمان
نارنجیبردسیرکرمان
قرمزبمکرمان
قرمزجیرفتکرمان
نارنجیرابرکرمان
نارنجیراورکرمان
قرمزرفسنجانکرمان
قرمزرودبار جنوبکرمان
نارنجیریگانکرمان
قرمززرندکرمان
قرمزسیرجانکرمان
قرمزشهربابککرمان
قرمزعنبرآبادکرمان
قرمزفاریابکرمان
قرمزفهرجکرمان
قرمزقلعه گنجکرمان
قرمزکرمانکرمان
قرمزکهنوجکرمان
قرمزمنوجانکرمان
قرمزنرماشیرکرمان
نارنجیاسلام آباد غربکرمانشاه
نارنجیپاوهکرمانشاه
نارنجیجوانرودکرمانشاه
نارنجیسرپل ذهابکرمانشاه
نارنجیسنقرکرمانشاه
نارنجیصحنهکرمانشاه
نارنجیقصر شیرینکرمانشاه
نارنجیکرمانشاهکرمانشاه
قرمزکنگاورکرمانشاه
نارنجیگیلانغربکرمانشاه
نارنجیهرسینکرمانشاه
قرمزبویراحمدکهگیلویه و بویر احمد
نارنجیدناکهگیلویه و بویر احمد
قرمزکهگیلویهکهگیلویه و بویر احمد
نارنجیگچسارانکهگیلویه و بویر احمد
قرمزآزادشهرگلستان
قرمزآق قلاگلستان
قرمزبندرگزگلستان
قرمزترکمنگلستان
قرمزرامیانگلستان
قرمزعلی آبادگلستان
قرمزکردکویگلستان
قرمزکلالهگلستان
قرمزگالیکشگلستان
قرمزگرگانگلستان
نارنجیگمیشانگلستان
قرمزگنبد کاووسگلستان
قرمزمراوه تپهگلستان
قرمزمینودشتگلستان
قرمزآستاراگیلان
نارنجیآستانه اشرفیهگیلان
قرمزبندر انزلیگیلان
قرمزرشتگیلان
قرمزرودبارگیلان
قرمزرودسرگیلان
نارنجیسیاهکلگیلان
نارنجیصومعه سراگیلان
نارنجیطوالشگیلان
نارنجیفومنگیلان
نارنجیلاهیجانگیلان
نارنجیماسالگیلان
نارنجیازنالرستان
نارنجیالیگودرزلرستان
قرمزبروجردلرستان
قرمزپلدخترلرستان
نارنجیچگنیلرستان
قرمزخرم آبادلرستان
قرمزدلفانلرستان
نارنجیدورودلرستان
قرمزسلسلهلرستان
نارنجیکوهدشتلرستان
قرمزآملمازندران
قرمزبابلمازندران
قرمزبابلسرمازندران
قرمزبهشهرمازندران
قرمزتنکابنمازندران
قرمزجویبارمازندران
قرمزچالوسمازندران
قرمزرامسرمازندران
قرمزساریمازندران
قرمزسوادکوهمازندران
نارنجیسوادکوه شمالیمازندران
نارنجیسیمرغمازندران
نارنجیعباس آبادمازندران
قرمزفریدونکنارمازندران
قرمزقائم شهرمازندران
نارنجیکلاردشتمازندران
نارنجیگلوگاهمازندران
قرمزمحمودآبادمازندران
نارنجیمیاندورودمازندران
نارنجینکامازندران
قرمزنورمازندران
قرمزنوشهرمازندران
نارنجیآشتیانمرکزی
نارنجیاراکمرکزی
نارنجیتفرشمرکزی
قرمزخمینمرکزی
نارنجیخندابمرکزی
نارنجیدلیجانمرکزی
قرمزساوهمرکزی
نارنجیفراهانمرکزی
قرمزمحلاتمرکزی
قرمزبستکهرمزگان
نارنجیبشاگردهرمزگان
قرمزبندر لنگههرمزگان
قرمزبندرعباسهرمزگان
قرمزپارسیانهرمزگان
قرمزجاسکهرمزگان
قرمزحاجی آبادهرمزگان
قرمزخمیرهرمزگان
قرمزرودانهرمزگان
قرمزسیریکهرمزگان
قرمزقشمهرمزگان
قرمزکیشهرمزگان
قرمزمینابهرمزگان
نارنجیهرمزهرمزگان
نارنجیاسدآبادهمدان
نارنجیتویسرکانهمدان
نارنجیرزنهمدان
قرمزکبودرآهنگهمدان
قرمزملایرهمدان
قرمزنهاوندهمدان
نارنجیهمدانهمدان
قرمزابرکوهیزد
قرمزاردکانیزد
نارنجیاشکذریزد
قرمزبافقیزد
قرمزبهابادیزد
قرمزتفتیزد
قرمزخاتمیزد
قرمزمهریزیزد
قرمزمیبدیزد
قرمزیزدیزد

منبع : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب