روز مادر ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز مادر سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

یک شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ و ۲۰ جمادی الثانیه ۱۴۴۳  تاریخ روز زن و روز مادر ۱۴۰۰ می باشد.

روز مادر ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

یک شنبه سوم بهمن روز زن ۱۴۰۰ و روز مادر ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب