برنامه ساعت بازی های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱

ساعت بازیهای پرسپولیس در لیگ آسیا ۲۰۲۱ گروه e

برنامه بازی های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا سال ۲۰۲۱ به همراه ساعت بازی های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ سال ۱۴۰۰ در گروه e

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

پرسپولیس ایران- الوحده امارات/ ساعت ۱۹

گوا هند- الریان قطر/ ساعت ۲۱:۳۰

……………………

۱۷ آوریل (۲۸ فروردین)

الوحده امارات- گوا هند/ ساعت ۱۹

الریان قطر- پرسپولیس ایران/ ساعت ۲۱:۳۰

……………………

۲۰ آوریل(۳۱ فروردین)

الوحده امارات- الریان قطر/ ساعت ۱۹

پرسپولیس ایران- گوا هند/ ساعت ۲۱:۳۰

……………………

۲۳ آوریل(۳ اردیبهشت)

الریان قطر- الوحده امارات/ ساعت ۱۹

گوا هند- پرسپولیس ایران/ ساعت ۲۱:۳۰

……………………

۲۶ آوریل(۶ اردیبهشت)

الوحده امارات- پرسپولیس ایران/ ساعت ۱۹

الریان قطر- گوا هند/ ساعت ۲۱:۳۰

……………………

۲۹ آوریل(۹ اردیبهشت)

پرسپولیس ایران- الریان قطر/ ساعت ۱۹

گوا هند- الوحده امارات/ ساعت ۲۱:۳۰

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب