تاریخ روز عفاف و حجاب ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز عفاف و حجاب سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۱ تیر سال ۱۴۰۰ و ۱ ذی الحجه ۱۴۴۲ روز عفاف و حجاب می باشد.

روز عفاف و حجاب ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

دو شنبه ۲۱ تیر روز عفاف و حجاب می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب