تاریخ روز ازدواج ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز ازدواج سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۱ تیر سال ۱۴۰۰ و ۱ ذی الحجه ۱۴۴۲ روز ازدواج می باشد.

روز ازدواج ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

دو شنبه ۲۱ تیر روز ازدواج می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب