تاریخ وفات حضرت معصومه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ وفات حضرت معصومه ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۳ تاریخ وفات حضرت معصومه ۱۴۰۰ می باشد.

روز وفات حضرت معصومه ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۲۵ آبان روز وفات حضرت معصومه می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب