تاریخ رحلت حضرت رسول اکرم ۱۴۰۰ پیامبر کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ رحلت حضرت رسول اکرم و پیامبر ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰ و ۲۸ صفر ۱۴۴۳  تاریخ رحلت حضرت رسول اکرم ۱۴۰۰ می باشد.

روز رحلت پیامبر حضرت رسول اکرم و ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۱۳ مهر روز رحلت حضرت رسول اکرم و پیامبر ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب