تاریخ دقیق روز کارمند ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز کارمند سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۴ شهریور سال ۱۴۰۰ تاریخ روز کارمند می باشد.

روز کارمند ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ و ۱۷ محرم ۱۴۴۳ روز کارمند ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب