تاریخ عاشورای حسینی محرم ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟ چند شنبه و چه روزی است؟

تاریخ عاشورای حسینی محرم ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ و ۱۰ محرم ۱۴۴۳  عاشورای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد.

روز عاشورای حسینی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه ۲۸ مرداد روز عاشورای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب