تاریخ سالروز ازدواج حضرت امام علی و حضرت فاطمه ۱۴۰۰ کی چه روزی چند شنبه چندمه؟

تاریخ سالروز ازدواج حضرت امام علی و حضرت فاطمه سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۱ تیر سال ۱۴۰۰ و ۱ ذی الحجه ۱۴۴۲ تاریخ روز سالروز ازدواج حضرت امام علی و حضرت فاطمه می باشد.

سالروز ازدواج حضرت امام علی و حضرت فاطمه ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

دو شنبه ۲۱ تیر روز سالروز ازدواج حضرت امام علی و حضرت فاطمه می باشد

 

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب