تاریخ شهادت امام محمد تقی جواد الائمه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شهادت امام محمد تقی امام جواد سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۰ تیر ۱۴۰۰ و ۳۰ ذی القعده ۱۴۴۲ تاریخ روز شهادت امام محمد تقی امام جواد می باشد.

شهادت امام جواد ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

یکشنبه ۲۰ تیر تاریخ روز شهادت امام محمد تقی امام جواد می باشد.

 

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب