تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ۱۴۰۰ کی هست؟ چند شنبه و چه روزی است؟

شروع ماه رمضان سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۵ فروردین ۱۴۰۰ همجری شمسی و ۱ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری شروع ماه روضان و تاریخ روز شروع ماه رمضان می باشد.

شروع ماه رمضان ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

چهار شنبه ۱ رمضان ۱۴۴۲ روز شروع ماه رمضان سال ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران – منبع عکس : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب