جدول پخش مدرسه تلویزیونی + شبکه آموزش پنجشنبه ۴ دی ۹۹ امروز

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۴ دی ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
مبانی هنر‌های تجسمی -رشته گرافیک -پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
افترافکت – رشته تصویر سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقشه کشی رایانه -رشته نقشه کشی – پایه ۱۰ – -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵
انواع سیستم سوخت رسانی خودرو – رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۲- -شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
عربی – درس سوم بخش۲ پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
عربی – ترجمه درس چهار
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
عربی – تمارین درس سوم
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

آموزش معلمان- نحوه طراحی یک سوال خوب و درست

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
فیزیک ۳- پایه ۱۲ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار ۴ دی ۹۹

ساعت۷:۳۰

درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۱۵

درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵

درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵

درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۴۵

درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۲:۱۵

درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵

درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

جدول پخش برنامه درسی شبکه قرآن ۴ دی ۹۹

ساعت ۸:۰۰

اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان
ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن ششم دبستان

ساعت۱۵

پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰
عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب