جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار شب یلدا روز یک شنبه ۳۰ آذر ۹۹

جدول درسی شبکه در شب یلدا

ساعت ۷.۳۰

درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸

درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰

درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵

درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵

درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵

درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۴۵

درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۲.۱۵

درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵

درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵

درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

منبع: yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب