جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار روز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه چهار ۲۵ آبان ۹۹

ساعت۷:۳۰
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸

درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰

درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۱۵

درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵

درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵

درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵

درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵

درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹