جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار روز شنبه ۲۴ آبان ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه چهار ۲۴ آبان ۹۹

ساعت۷:۳۰ درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸

درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰

درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵

درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط