جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۲۳ آبان ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۲۳ آبان ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
کاربر رایانه- رشته گرافیک – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
افترافکت – رشته تصویر سازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
ارتباط موثر – رشته خدمات زمینه‌ی – پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم و زندگی با محوریت
پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم و زندگی با محوریت
پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم وزندگی بامحوریت
پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر – طراحی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر – تصویر سازی (انواع خط) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر – تصویر سازی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
مهارت‌های تربیتی – مهارت‌های تفکر

متوسطه دوم

 ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
زمین شناسی – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰
تاریخ معاصر ایران – پایه ۱۱ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
تفکر و سواد رسانه‌ای – درس انتخابی – مشترک تمامی رشته‌ها

جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار ۲۳ آبان ۹۹

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

پخش برنامه درسی شبکه قران و معارف اسلامی ۲۳ آبان ۹۹

ساعت ۸
اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵
اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
اصول و عقاید سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب

مطالب داغ

+ آرشیو مطالب