جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۲۲ آبان ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨ تا ٨:٣٠
گرافیک ونشر مطبوعات طراحی صفحه و وب – رشته فتو گرافیک – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
کارگاه گرافیک – رشته گرافیک – پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
وجه نقد پودمان یک – رشته حسابداری – پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تعمیرات جعبه دنده – پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تعمیرات سر سیلندر موتور – پایه۱۰ – مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
عربی – درس دوم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
عربی – ادامه تمارین درس دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
عربی – درس دوم (واژگان و متن) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
مهارت های تربیتی – مهارت های تفکر

متوسطه دوم 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمامی رشته ها

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار ۲۲ آبان ۹۹

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

پخش برنامه درسی شبکه قران و معارف اسلامی ۲۲ آبان ۹۹

ساعت ۸
عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰
عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط