جدول برنامه درسی امروز شبکه آموزش ۲۱ آبان ۹۹ چهارشنبه

جدول برنامه درسی شبکه آموزش ۲۱ آبان ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

پودمان یک – رشته شبکه و نرم افزار – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
خط در گرافیک – رشته گرافیک – پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
حسابداری مالی /حسابداری تکمیلی -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نصب و سرویس دستگاه‌های الکترونیکی خانگی – پایه ۱۲ – رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD /پودمان دو -پایه ۱۱- رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی – فصل سوم سبک زندگی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی – فصل سوم سبک زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی – فصل سوم سبک زندگی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

مهارت‌های تربیتی – مهارت‌های تفکر

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
شیمی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط