جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 19 آبان 99

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 19 آبان

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
حقوق و دستمزد – پایه ۱۱ – رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
ریاضی یک – کلیه رشته‌ها – پایه ۱۰-شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
حقوق و دستمزد -پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه‌ای


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
الگو سازی دوخت آستر دامن – پایه ۱۲ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
الگو دامن شلواری – پایه ۱۰ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی – مصرف پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی- رسانه‌ها در زندگی ما پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی- درس ۷ جمعیت جهان پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
مهارت‌های تربیتی – شیوه ایجاد و انگیزه

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآنی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۱/ مثلثات و روابط مثلثاتی – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۱ / فصل اول توزیع بار الکتریکی -پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب