جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی روز دوشنبه 19 آبان 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 19 آبان 99

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
حقوق و دستمزد – پایه ۱۱ – رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
ریاضی یک – کلیه رشته‌ها – پایه ۱۰-شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
حقوق و دستمزد -پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه‌ای


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
الگو سازی دوخت آستر دامن – پایه ۱۲ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
الگو دامن شلواری – پایه ۱۰ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی – مصرف پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی- رسانه‌ها در زندگی ما پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی- درس ۷ جمعیت جهان پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
مهارت‌های تربیتی – شیوه ایجاد و انگیزه

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآنی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۱/ مثلثات و روابط مثلثاتی – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۱ / فصل اول توزیع بار الکتریکی -پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار 19 آبان 99

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

پخش برنامه درسی شبکه قران ومعارف اسلامی 19 آبان 99

ساعت ۸
تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت۱۵
دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
 اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب