حادثه افتادن شرکت کننده عصر جدید از ارتفاع رضا گروه پارسوماش

ویدیو لحظه حادثه افتادن شرکت کننده عصر جدید افتادن رضا از گروه پارسوماش از ارتفاع رو می بینیم که در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

فیلم افتادن شرکت کننده عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب