نحوه درمان خون دماغ و فشار خون در طب فشاری

با فشار دادن نقاط مشخص از روی دست و انگشتان به راحتی خون دماغ شدن را از بین ببریم و یا در حالت فشار خون بالا که یهو پیش می آید با مالش دادن چشم به راحتی تا رفتن به دکتر مسئله را تا حدی خوب شود.

بررسی مسائل بالا بصورت کامل در ویدئو زیر

مطالب مرتبط